Competències

• Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

• En matèria de personal

a) Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de l’entitat local, o d’una altra administració pública.
b) Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupen en propietat.
c) Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i laboral, i concedir les jubilacions de qualsevol tipus.
d) Autoritzar la compatibilitat de caràcter públic al personal depenent de l’entitat local.
e) Corregir i sancionar al personal funcionari i laboral, segons el procediment corresponent, per la comissió d’infraccions lleus, greus o molt greus, tret la separació del servei i la ratificació de l’acomiadament que correspon al Ple de la Corporació.
f) Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

• En matèria de gestió econòmica i financera

1. Gestió del Pressupost de despeses

a) Autoritzar i disposar inversions reals i reconèixer obligacions per imports superiors a l’1,5% dels recursos ordinaris del pressupost i fins el límit del 10% establert legalment.

Tenen la consideració d’inversions reals:

• Obres en general llevat les ordinàries i recurrents de reparació, conservació i manteniment.
• Adquisició d’immobilitzat material, tal com terrenys, béns naturals, construccions, maquinària, instal·lacions i utillatge, elements de transport, mobiliari , equips informàtics.
• Adquisició d’immobilitzat immaterial.
• Inversions en infrastructura i béns destinats a ús general
• Inversions financeres permanents.
• Béns i serveis que procedeixi incorporar com a major cost dels projectes d’inversió.

b) Autoritzar i disposar despeses en béns corrents, obres, subministraments, serveis i gestió de serveis públics, per imports superiors a l’1,5% dels recursos ordinaris del pressupost i fins el límit del 10% establert legalment.

Tenen la consideració de béns corrents i serveis, tots els necessaris per a l’exercici de les activitats de l’Ajuntament que no produeixin un increment de capital o del patrimoni públic i reuneixin les següents condicions:

• Ser Fungibles
• Tenir una durada o vida útil previsiblement inferior a l’exercici pressupostari.
• No ser inventariables.
• Ser despeses previsiblement reiteratives.
• També són comptes de béns corrents i serveis les despeses de caràcter immaterial que puguin tenir caràcter reiteratiu, no siguin susceptibles d’amortització i no estiguin directament relacionats amb la realització d’inversions.

c) Autoritzar els convenis amb entitats i associacions privades del municipi.
d) Atorgament de subvencions que no superin el 2% dels recursos ordinaris del Pressupost.
e) La delegació de facultats en matèria de contractació porta inherent, en conformitat amb el que disposa l’article 274.2 del Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, la facultat d’aprovar el projecte, el Plec de Clàusules administratives, el Plec de prescripcions tècniques, l’expedient de contractació i la despesa, la facultat d’adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres facultats que la legislació vigent atribueix a l’òrgan de contractació, relativa a interpretació dels contractes, modificació dels seu contingut, pròrroga dels seus terminis, revisió de preus, recepcions definitives, retorns de fiances o garanties, resolucions dels contractes, etc..
f) Les contractacions i concessions de tota classe d’import superior a l’1,5% dels recursos ordinaris del pressupost i fins al 10% legalment establert; incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.

2. Gestió del Pressupost d’Ingressos

a) Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol·licitud de subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades, i acceptar les que no siguin competència del Ple.

3. Gestió del Patrimoni Municipal

a) L’adquisició de béns i drets de valors compresos entre l’1,5% i el 10% dels recursos ordinaris legalment establerts, així com l’alienació del patrimoni quan no superi el percentatge indicat en els següents supòsits:

• La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost
• La de béns mobles, tret els declarats de valor històric i artístic l’alienació dels quals no estiguin previstos

b) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació i concessió i estiguin previstos en el pressupost.
c) Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui incondicional.
d) Autoritzar l’ús del domini públic, d’acord amb les ordenances, sempre que dites autoritzacions es refereixin a usos d’escassa entitat o durada o els recollits a l’article 57.2 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre).
e) Alienar efectes no utilitzables.

4. Gestió de Tresoreria

a) Aprovar la devolució d’avals bancaris.

• En matèria d’Urbanisme

a) Acordar la demolició d’obres i instal·lacions.
b) Acordar la instrucció dels expedients de ruïna sense perill immediat.
c) Concessió de llicències d’obres majors.
d) Aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització.
e) Aprovació dels projectes d’urbanització complementaris.
f) Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística.
g) Constitució de Juntes de Compensació i Associacions de Cooperació.
h) Aprovació inicial d’instruments de planejament de desplegament general no reservats al Ple.

• En matèria d’Activitats

a) Emetre informes i concedir les llicències previstes en la llei.
b) La concessió de llicències d’activitats recreatives i espectacles públics, excepte les de caràcter extraordinari

• En matèries de caire general

a) L’exercici de totes aquelles competències municipals que no estiguin atribuïdes a cap òrgan municipal expressament per la Llei i no siguin competència de l’Alcalde en virtut de l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
b) Altres que l’Alcaldia posi en coneixement de la Junta de Govern per la seva aprovació.

Decret d’aprovació 19/06/2015