Projectes d’obra municipal

Projecte d'obra pública - Nova canonada per garantir el subministrament d'aigua potable a Fornells de la Selva

Ampliació del pont del Passeig Pep Ventura sobre al via del tren

Connexió de l'abastament d'aigua potable de Fornells de la Selva amb la xarxa d'aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter

Obertura sobre “B”: Dimarts 28 d’octubre a les 13:00h a la sala d’actes de l’Ajuntament de Fornells de la Selva

Projecte executiu 2ona fase de la urbanització del carrer Avellaners

Projecte millora dels serveis dels carrers Amadeu vives i Eugeni d'Ors del nucli Fornells Park

Memòria valorada d'obra ordinària titulada: Substitució de lluminàries per a la millora de l'eficiència energètica-PAES 2020-2021

Memòria valorada d'obra ordinària titulada: Adequació del pas del rec Madral amb el camí de Mas Tomàs

Projecte d'obra pública Via Verda Intermunicipal Onyar-Verneda de Fornells de la Selva