PREINSCRIPCIÓ I JORNADA DE PORTES OBERTES

A LA LLAR D’INFANTS COLORAINES EL DIA 17 D’ABRIL DE 10 A 12 H.

Per la jornada de portes obertes, cal demanar cita prèvia a través del telèfon 972 476 439 (de dilluns a divendres de 9:30 h. a 11:30 h.) o dels correus: b7008250@xtec.cat o coloraines@fornellsdelaselva.cat . Us hi esperem!

A més, hem preparat un vídeo per poder ensenyar totes les instal·lacions!

 

PREINSCRIPCIONS A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “COLORAINES”

Les preinscripcions a la Llar d’infants municipal “Coloraines” pel curs 2021-2022 es portaran a terme del 10 al 21 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

Per al proper curs, la llar d’infants preveu oferir 26 places per a les 2 aules de P1  (1-2 anys) i 19 places per a les 2 aules de P2 (2-3 anys). Sempre que el Departament d’Educació no realitzi cap modificació en relació al Covid-19.

La sol·licitud de preinscripció es farà de manera telemàtica en aquest enllaç

Omplint el formulari i a part, enviant en el correu b7008250@xtec.cat tota aquesta documentació (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg) indicant molt bé a qui pertany: DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare i/o tutor/a i DNI de l’alumne en el cas de tenir-ne; llibre de família (pàgina on està enregistrat el nen/a) o altres documents relatius a la filiació; carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents, o en el cas de no estar vacunat cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu; la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a. Així com tota la documentació acreditativa dels diferents criteris generals i complementaris de baremació que només s’han de presentar si s’al·leguen.

Per als casos que no es puguin presentar de manera telemàtica i de manera excepcional, es pactarà dia i hora per telèfon (972 476 439) per donar cita prèvia.

A l’hora d’obtenir plaça tindran prioritat d’admissió tots els nens i nenes empadronats a Fornells de la Selva, amb control sobre la veracitat de l’empadronament i residència efectiva. Si queden places aquestes seran ocupades per la resta de sol·licituds i s’aplicaran els barems següents:

 

Criteris prioritaris:

Quan l’alumne/a té germans/es escolaritzats/es al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts

Quan el domicili familiar estigui a Fornells de la Selva: 40 punts

Quan a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és a Fornells de la Selva: 5 punts

Quan el pare o la mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts

Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare, la mare, tutor/a, un germà/na de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

 

Criteris complementaris:

Pel fet de formar part de família nombrosa: 15 punts

Pel fet que l’alumne/a tingui una malaltia crònica que afecti al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 5 punts

Tenir avi i/o àvia que visquin i estiguin empadronats a Fornells de la Selva: 25 punts

 

Els alumnes que ja estan matriculats a la Llar d’infants no han de tornar a fer tot el procés de preinscripció i matrícula.

Una vegada acabat el termini de preinscripció s’enviarà un correu a cada família informant de la llista d’admissió, l’1 de juny, amb la puntuació provisional i el 10 de juny, la definitiva; i del procediment de la matriculació, del 14 al 22 de juny de 2021. Si cal fer una reclamació sobre la puntuació de la llista d’admissió es farà a través del mateix correu b7008250@xtec.cat  exposant la vostra reclamació i adjuntant la documentació que considereu oportuna, del 2 al 4 de juny de 2021.

 

Informació general de la Llar d’infants:

Quotes:

Matrícula: 58,00€

Quota mensual: 155 €/mes (des de l’inici segons matrícula fins el mes de juliol inclòs)

Servei de menjador: 5€/dia/nen (habituals o més de 11 dies al mes) / 6,40 €/dia/nen (esporàdics o menys de 10 dies al mes

 

Et pots descarregar la informació de la preinscripció a través d’aquest enllaç.