Perfil de contractant

En compliment del que estableix l’article 42 de laLlei30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitatd’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativaa la seva activitat contractual, l’Ajuntament de Fornells dela selva hafacilitat l’accés a la documentació relativa a expedients decontractació a través d’aquesta web, conforme al precepte legal abansesmentat.

ACCÉSA LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DEL CONSORCI AOC

AOC